Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Chuyên mục: Văn bản - Biểu mẫu Được đăng: Thứ ba, 22 Tháng 3 2016 Tác giả: Đậu Thắng Mỹ Ban Quản lý dự án

           Ngày 31/12/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Nghị định gồm có 6 Chương, 69 Điều và 03 Phụ lục đính kèm (Phụ lục I: Tiêu chí phân loại Dự án đầu tư công; Phục lục II: Mẫu Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, Dự án đầu tư công; Phụ lục III: Tờ trình thẩm định và Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, Dự án đầu tư công)

          Theo đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công về:

1. Phân loại chương trình, dự án đầu tư công.

2. Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B và nhóm C.

3. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B và nhóm C.

4. Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công.

5. Quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

                  Hiệu lực thi hành của Nghị định kể từ ngày 15/02/2016. 

 

Lượt xem: 1182