Một số điểm mới của Luật Đất đai năm 2013

Chuyên mục: Văn bản - Biểu mẫu Được đăng: Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Tác giả: Ban QLDA

Ngày 31/12/2013, Luật Đất đai năm 2013 (Luật số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013) chính thức được đăng trên Công báo chính phủ. Luật Đất đai năm 2013 đã chính thức được ký ngày 29/11/2013 và có hiệu lực chính thức vào ngày 01/7/2014. Luật này gồm 14 chương với 212 điều, tăng lên 7 chương và 66 điều so với Luật đất đai năm 2003, đã thể chế hóa đúng và đầy đủ những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết số 19/NQ-TƯ Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003. Luật lần này được xây dựng trên cơ sở sửa đổi cơ bản của LuậtĐất đaiđã ban hành trước đây và được hoàn thiện quan các cuộc thảo luận, lấy ý kiến và đã được Quốc hội phê chuẩn thực hiện.

24-4 banduan

Sau đây Ban Quản lý dự án tổng hợp một số nội dung mới của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

Luật đất đai 2013 đã bổ sung nhiều nội dung để quy định về các quyền của Nhà nước. Quy định cụ thể, chi tiết nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

Quy định rõ hơn về các trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi; Chế tài xử lý đối với các Chủ đầu tư và thành phần kinh tế không đưa hoặc chậm đưa vào sử dụng khi đã được phép sử dụng.

Luật đã thêm các nội dung quy định về điều tra, đánh giá hiện trạng nhằm khắc phục một số bất cập như hiện nay hiện nay; Bổ sung và quy định rõ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Trường hợp tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người thì được cấp cho mỗi cá nhân một giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc cấp chung (theo thỏa thuận); đăng ký đất đai trên mạng thông tin điện tử sẽ được triển khai; Nếu giấy chứng nhận chỉ có tên chồng hoặc tên vợ thì tùy thỏa thuận có thể đổi thành cấp chung mang tên cả vợ và chồng;

Việc tiếp cận loại hình bất động sản là đất đai giữa các Nhà đầu tư trong nước và ngoài nước được công bằng và bình đẳng hơn. Luật đã bổ sung các quy định về điều kiện được giao và cho thuê đất thực hiện các loại dự án có sử dụng đất đất có rừng, trồng lúa, dự án đầu tư tại khu vực biên giới…

Về giá đất khi bồi thường: Được quy định rõ là không áp dụng theo bảng đất hằng năm mà phải áp dụng giá đất cụ thể tại vùng được bồi thường do cơ quan quản lý cao nhất tại địa phương là UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi.

Việc công bố bảng giá đất vào ngày đầu năm được hủy bỏ; nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất

Quy định chi tiết hơn về việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của mọi người dân và những người liên quan.

Quy định chi tiết hơn về các cơ chế chính sách đất đai đối với đất sử dụng cho khu công nghiệp, công nghệ cao… khu vực nông nghiệp nông thôn

Hệ thống thông tin, giám sát, quản lý…công khai, minh bạch hơn và đảm bảo công bằng, dân chủ việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân.

Bổ sung những nội dung cơ bản trong việc khảo sát điều tra, đánh giá về tài nguyên đất đai để phục vụ cho kinh tế xã hội.

Quy định cụ thể, rõ ràng từ nguyên tắc đến nội dung và mở rộng dân chủ, công khai trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch như: Việc lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia và cấp tỉnh và cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử theo quy định.

Luật mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sản suất nông nghiệp; mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đáp ứng yêu cầu tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại phù hợp với đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được nêu trong Nghị quyết 26 của BCH Trung ương Đảng.

Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu về những đổi mới về chính sách đất đai theo hướng minh bạch hóa trong quản lý đất đai, thể hiện được nguyện vọng, ý chí của phần lớn số các tầng lớp nhân dân. Để các nội dung đổi mới của Luật đất đai năm 2013 sớm đi vào cuộc sống thì việc ban hành các Nghị định, thông tư và các văn bản dưới luật đất nhân dân áp dụng được là rất cần thiết và đang được các bộ, ngành khẩn trương khối hợp triển khai để mọi người cùng biết và thực hiện./.

Lượt xem: 1453