Giới thiệu Ban quản lý dự án

Chuyên mục: Giới thiệu Được đăng: Thứ tư, 26 Tháng 11 2014

I. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về Công tác Đầu tư Xây dựng cơ bản. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Nhà nước, pháp luật, chủ đầu tư về Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành và có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

II. Nhiệm vụ:

1. Thường xuyên báo cáo với chủ đầu tư về tình hình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và tham gia các công việc khác của nhà trường khi được giao;

2. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

3. Chuẩn bị Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;

4. Lập Hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu;

5. Đàm phán để giúp chủ đầu tư ký kết hợp đồng với các nhà thầu hoặc trực tiếp ký kết hợp đồng khi được chủ đầu tư ủy quyền;

6. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực, hoặc thuế tư vấn giám sát thi công;

7.  Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

8. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

9. Nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;

10. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng;

11. Thực hiện theo giỏi, giám sát việc bảo hành công trình của các nhà thầu, tổ chức lưu trữ hồ sơ dự án theo quy định hiện hành;

12. Ban Quản lý dự án được mở tài khoản tại KBNN theo hướng dẫn của chủ đầu tư và sử dụng con dấu của Trường Đại học Hà Tĩnh để giao dịch.

II. TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN

 + Ths.Hoang Kim Thuật

 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 + Điện Thoại:0913.071.224

 T.thuat1

    PHÓ BAN

      + CN. Cù Huy Lộc

      + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      + Điện thoại: 0912.487.841

 loc1

  CHUYÊN VIÊN

+ Kỷ Sư: Nguyễn Khắc Hiếu

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 091.423.022

 

CHUYÊN VIÊN

+ ThS: Nguyễn Thái Nam

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.863.584

 

      CHUYÊN VIÊN

+ Kỷ sư:  Nguyễn Đình Vủ

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0975.418.218

 

CHUYÊN VIÊN

+ Kỷ sư: Nguyễn Thanh Vinh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0936.731.085

 

CHUYÊN VIÊN

+ Kỷ sư: Nguyễn Trọng Nam

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0936.731.085

 

CHUYÊN VIÊN

+ Kỷ sư: Phan Duy Nam

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0988.336.622

 

NHÂN VIÊN

+ CN: Nguyễn Ngọc Ánh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0972.989.882

 

 

Lượt xem: 2407